Symbologie astronomické domy

google.cz

První dům (ascendent) - dům osobnosti - založení vlastní osobnosti

První dům symbolizuje naši optimální masku, vnější výraz, který nejlépe poslouží našim vnitřním potřebám. Čím citlivěji na něj reagujeme, tím silnější a vyrovnanější se cítíme. Dává nám pocit nezávislosti, sebepoznání a vlády nad vlastním životem.


Druhý dům - já mám, dovedu

Vlivy druhého domu vytvářejí krize týkající se respektu a úcty k sobě. Podle znamení a planet, které v něm jsou, si můžeme připadat hloupí, nešikovní či málo přitažliví. Způsob, jakým se pak rozhodneme tuto nejistotu vyřešit, se stává naším klíčovým tématem. Zareagujeme-li negativně, naše vědomí pokřiví nutkavý druh materialismu. Snažíme se zmírnit naše sebepochybnosti manipulováním fyzických okolností, místo abychom pracovali přímo na problému samotném. Někdy se pro nás stanou symbolem potřebné sebedůvěry právě peníze. Bez ustání se za nimi honíme a všem dáváme najevo, kolik jich už máme. Naše vnitřní bolest tím však nemizí.
Otázky druhého domu se však nemusejí vždy točit jen kolem peněz. Můžeme klidně sbírat třeba významné přátelé nebo výstavní milence. Nebo si udělat symbol sebeúcty z vlastního těla.
Úspěšná orientace v terénu druhého domu vždy zahrnuje touhu dokázat především sám sobě svou vlastní hodnotu. Naše vnitřní pochyby se snažíme vyvážit disciplinovaným úsilím a konkrétními výsledky.


Třetí dům - dům komunikace

Utváření každodenních kontaktů mezi člověkem a okolím, mluvení, vyučování, psaní - to jsou činnosti tradičně spojované s třetím domem. Ty do něj bezpochyby patří, ovšem jeho terén je daleko rozsáhlejší. Kdykoliv vyjádříme myšlenku nebo pocit tak, že tomu druzí porozumí a pochopí nás, aktivujeme obvody našeho třetího domu. Gesta, významné pohledy, řeč těla. tyto projevy označují jeho terén stejně dobře jako vše, co vyjádříme pomocí slov. I tak je pokryta jen polovina jeho teritoria.
Komunikace je obousměrná cesta. Třetí dům se týká i naslouchání. A také čtení a učení. Ovšem ani slova nejsou vždy nutná. Obloha nám sděluje svou modrost. Noc zase temnotu. Svět zaplavuje naše smysly nekonečnýcm přílivem informací a my tomu všemu "nasloucháme".
Dům komunikace? Ano, nicméně toto pojmenování můž být zavádějící. Je příliš zúžené. Přesnější by bylo nazvat ho Domem vjemů, přičemž nezapomínejme, že vjemy proudí oběma směry: shromažďujeme informace ze světa a posléze je odrážíme zpět. Jde o dva procesy: vnímáme a pak své vnímání děláme vnímatelným pro ostatní. Oba dva jsou pro tuto třetí fázi domovské symboliky podstatné. Musíme je rozvíjet současně, abychom úspěšně propluli tímto terénem.


Čtvrtý dům - dům domova

Typ zkušeností, které člověku pomáhají navazovat citové kontakty se svými kořeny, zkušenosti, díky kterým člověk nabývá jistoty. Jde tu o vybudování zázemí bezpečného centra pro další účast.
Když je v něm Slunce, na hodinách je přibližně půlnoc. Čas temnoty. Tajemství. Možná i strachu. V černé tmě se rýsují nejasné tvary.
Veškerá naše pozornost a energie je stažena ze světa a obrácena dovnitř. Dům pocitů. To ano, jenže to slovo samotné je pro jeho popis bledé a povrchní. Dům nevědomé mysli? Ano, ovšem materiál v něm uzavřený musíme dostat do vědomí, máme-li se cítit úplní a celiství.


Pátý dům - dům dětí

Tradiční popisy tohoto domu vypadají jako nákupní seznam požitkáře: večírky, nezávazné hýření, milostné aféry, koňské dostihy, přepych. To jsou určitě potěšení a mohou nám přinést radost, pokud proplouváme jejich teritoriem s určitou dávkou slušnosti.
Pátý dům je dům radostí. Abychom ho však mohli úspěšně zvládnout, je třeba pamatovat na to, že ne všechny radosti jsou z hmoty. I tvořivost je radost. Meditace. Všechny tyto aktivity - umělecká tvořivost, sezení v tichu, navázání nového vztahu - jsou také součástí území pátého domu.
Neúspěšná pouť pátým domem vede neomylně k uvíznutí pouze u jednoho druhu zábavy, aniž bychom brali v úvahu, že je tu spousta dalších.
Znamení a planety utvářející pátý dům nám dávají recept, jak pěstovat svou radost. Symbolizují určitou škálu potěšení, z nichž některá jsou zaměřená na tělo, jiná na intelekt, další na čistě duchovní rovinu.
Naučte se těšit ze všech.


Šestý dům - dům služebníků

V tomto domě objevujeme jednu ze základních lidských potřeb: touhu cvičit se v dovednostech a být za ně uznáváni. Umět postavit kachlová kamna. Hrát na klavír. Naučit prvňáčky číst a psát. Formy našich dovedností mohou být velmi různé. Pokud se nám ale nepodaří v sobě specifickou schopnost objevit nebo ji nedokážeme rozvinout, zůstane v našem životě určité prázdno. Cosi podstatného nám bude chybět.
Jak ale tu svou dovednost objevit? Odpověď je v šestém domě. Znamení a planety, které jsou v něm aktivovány, ukazují na tu část naší osobnosti, která se k jejich odhalování nejvíce hodí. Mohou nám rovněž napovědět, jak bude tato dovednost vypadat, až se v ní vzděláme, vypilujeme ji a nabídneme světu.


Sedmý dům - dům partnerství

Je to dům, který se pojí se závaznými vztahy - obchody, manželství... Důležité je tu vždy to, jak to vidí druhá strana.
Ostatní lidé nejsou námi. Jsou jiní. Cizí. Jejich motivy a hodnoty se kříží s těmi našimi. Abychom se s nimi mohli ztotožnit - jinými slovy abychom je mohli milovat - musíme dočasně odložit své vlastní postoje. Musíme odložit svou osobnost a podívat se na život jejich očima. Nebezpečný proces. Pokud toho nejsme schopni, nebudeme schopni ani žádného trvalého intimního vztahu. Můžeme se oženit či vdát, můžeme mít přátele, přesto bude naše izolace dokonalá. Ve chvílích pravdy si sami přiznáváme, že náš vesmír je obydlený samými cizinci.
A pokud se nám podaří dát vlastní osobnost stranou, je tu ještě jedno úskalí: možná se nám nepodaří získat ji zpátky. Můžeme se v daném vztahu úplně ztratit, nechat se natolik smést silou pohledu na svět druhého člověka, že ztratíme stopu své identity. Staneme se stínem toho druhého a na vztahu pak visíme tak, jako by na něm visela naše vlastní identita.
Úspěšný průjezd územím sedmého domu vyžaduje především jednu kvalitu: schopnost prožívat pocit rovnosti s partnerem. Ve vztazích existuje závislost, ale je to cesta obousměrná: rovnost znamená zdravou závislost ve smyslu vzájemné propojenosti. Ve vztahu musí existovat pocit otevřeného konce.


Osmý dům - dům smrti

Typ zkušeností, které člověka velice úzce propojuje s druhými a díky kterým se setkává s krajními stavy (otázky života a smrti).
Sex, smrt a okultní síly. Proč jsou tyto tři zdánlivě neslučitelné terény spojeny v jednom domě? V každém z těchto území jsme konfrontováni s jednou ze základních daností lidského života. V každém z nich čelíme řadě univerzálně pociťovaných potřeb a témat, jež vedou k uvolnění intenzivních a rušivých emocionálních energií do lidského vědomí. Ve všech třech potkáváme instinkt.
V osmém domě máme šanci, jsme-li stateční, otevření a dokážeme-li důvěřovat, vykročit za hranice osobní reality a absorbovat do sebe cosi univerzálního.


Devátý dům - dům dalekých cest

Konfrontace s tendencí života směřovat v mechanickou a rutinní záležitost. Formování osobního systému etiky nebo filozofie - vytvoření vlastního názoru na svět. Typ zkušeností, které člověku pomáhají vnímat abstraktní, symbolickou rovinu, souvislosti, které jsou v pozadí všech projevů. Rozšiřování znalostí, exotické nevšední výpravy a cesty, studia abstraktních folosofických náboženských systémů. Hledání smyslu existence.
Neúspěšná navigace v devátém domě vede nezvratně k zaměňování modelu skutečnosti za skutečnost samotnou. Úspěšná navigace je umění, které je třeba neustále obnovovat. Musíme se naučit chopit příležitostí. Nesmíme se bát dělat kroky do neznáma, posouvat hranice naší víry. Intelektuálně, emocionálně i fyzicky. Musíme se záměrně posouvat a lámat rutiny ve svém chování a myšlení.
Planety a znamení, jež mají vliv na devátý dům, nám dávají přesný návod, jak tento úkol zvládnout.


Desátý dům - dům kariéry

Medium Coeli, nejvyšší bod, jehož může planeta na nebi dosáhnout. Planeta nacházející se v MC je v nejviditelnějším ze všech postavení. Medium Coeli symbolicky představuje to, co je na nás nejvís patrné. Je to, jako by nás někdo pozoroval z veliké dálky. Výšku, barvu vlasů. MC funguje stejně, pouze s tím rozdílem, že zde jde o vzdálenost společenskou, a nikoliv fyzickou. Představuje to, jak vypadáme ze společenského odstupu - popisuje, jak nás vidí lidé, kteří nás neznají, popisuje to, co pro ně symbolizujeme. Je to typ zkušeností, které člověka přivádějí do společenských pozic, k jeho místu v rámci společnosti, ke struktuování, řízení, organizaci, hierarchizaci hodnot.


Jedenáctý dům - dům přátel

Směr. To je esence terénu jedenáctého domu. Kam jdete? Čím se stáváte? Jaké naděje, sny a inspirace dávají vašemu životu smysl? Je to unikátní aréna - nelze do ní vstoupit. Leží vždy mimo náš dosah. Neustále se měnící, nejistá, opírající se jen o domněnky - jde o budoucnost. Láká nás a vede, ale kdykoli se k ní přiblížíme, uprchne jak vyplašená srna.
Žijem v teď. Každý, kdo na to zapomene, dělá mnoho chybných rozhodnutí. Kdo chce jedenáctým domem úspěšně projít, musí na to pamatovat.
V jedenáctém domě nevstupujeme do budoucnosti. To není možné. Zůstáváme pevně zakořeněni v "teď" a spíše zažíváme uvědomování si budoucnosti opírající se o přítomnost. Žádný muž nezná svůj osud, žádná žena nenahlédne do zítřka. Tento dům nemá nic společného s jasnovidectvím, pouze si v něm uvědomíme náš vývoj v čase a svou potřebu plánovat a rozhodovat.


dvanáctý dům - dům "nepřátel"

Kdykoli na nás dopadnou nějaké potíže, máme v sobě vestavěnou nějakou únikovou cestu. Je pravda, že žijeme v tomto světě a musíme na sebe vzít zodpovědnost. Ale kdykoli chceme, můžeme z něj na chvíli odejít. Můžeme odpoutat pozornost od dramat osobnosti a zaměřit ji na míruplné místo hluboko v nás, místo, které je tu vždy a čeká. Každá úspěšná navigace dvanáctým domem zahrnuje aktivaci těchto mentálních obvodů. Této únikové cestě můžeme říkat meditace. Někdy je nazývána modlitbou či kontemplací. Pokud nám náboženský jazyk vadí, můžeme ji nazývat autohypnózou a mír, který najdeme, můžeme nazývat Bohem, nebo naším středem nebo prostě relaxací. v žádném jiném domě nejsou slova tak zbytečná jako ve dvanáctém.


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner